15-jarige Halloweenfair in Hem 8 en 9 oktober 2022

Huisregels

Evenemententerrein

 1. Bezoekers kunnen enkel alleen gedurende de openingstijden het spooktochtterrein bezoeken. 

 2. Stichting in Hem niet aansprakelijk voor kosten en schade toegebracht aan bezoekers en/goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders of de beheerder van het evenemententerrein, tijdens of in verband met de demonstraties.

 3. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat Stichting in Hem enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts - en andere lichamelijke stoornissen.

 4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.

 5. Stichting in Hem is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.

 6. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het evenemententerrein.

 7. Behandel de gebouwen, flora en fauna op het evenemententerrein met respect. Dat betekent onder andere dat er geen planten geplukt mogen worden, dat u zich niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven, geen attributen in het park mag beschadigen en geen afval buiten de afvalbakken achter mag laten.

 

Flyeren op en rondom de evenementen

 1. Actief flyeren op het terrein is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paal-, muur-, en raamplakkers.

 

Programma

 1. Alle aangekondigde programmapunten zijn onder voorbehoud. Stichting in Hem is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

 2. Stichting in Hem zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

 

Vervoer en parkeren

Eigen vervoer:

1. In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren.

2. Er zijn 2 invaliden  parkeerplaatsen aanwezig volg aanwijzingen verkeersregelaar .

 

Verkochte producten

 1. Stichting in Hem zijn niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.

 2. Stichting in Hem maakt geen gebruik van keurmerken in welke vorm dan ook.

 3. Stichting in Hem is niet aansprakelijk voor gebreken aan verkochte producten. .

 4. Het beschadigen van verkoopbare waren van standhouders kan leiden tot verplichting tot aankoop van de goederen.

 

Overige bepalingen

 1. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Eventuele geschenken dienen opgeruimd te worden. 

 2. De demonstraties worden opgezet door ervaren  deelnemers in achtneming van alle, voor hun achtergrond geldende, veiligheidsregels.

 3. Open vuren zijn niet toegestaan, behalve in gevallen met toestemming van de organisatie.

 4. Het spooktochtterrein kan beperkt toegankelijk zijn voor minder validen. Bij twijfel hierover, neem contact op met de organisatie. De sfeer markt is wel voor minder validen goed toegankelijk dit is over verharden wegen . 

 5. De organisatie, Stichting in Hem of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, heeft altijd het laatste woord en kan als daartoe aanleiding is, afwijken van deze algemene voorwaarden.

 6. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.

 7. Volg altijd de aanwijzingen op van (medewerkers van) Stichting in Hem.

 8. Naast de algemene voorwaarden van Stichting in Hem kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.